Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, który dostępny jest po linkiem:   http://bip.ops-raciborz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2004
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

  • część obrazów nie posiadających alternatywnych treści pełni rolę jedynie dekoracyjną,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • czytelne, bezszeryfowe czcionki,
  • pomoc w nawigacji -na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka produktów.

Zmiana rozmiaru strony.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa” oraz opcja zmiany rozmiaru czcionki strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roksana Pytlik Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Kontaktować można się pod numerem telefonu: 32/ 415 2650 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@ops-raciborz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu siedziba, ul. Sienkiewicza 1

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Skłodowska 5/1b

Asystenci rodziny siedziba, ul. Londzina 46/9

Ośrodek Wsparcia przy Placu Wolności 8-9