Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Pismo ogólne do urzędu

Adres strony E-PUAP

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.

Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:

  • W przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
  • Organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
  • Przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

W celu złożenia pisma do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Podpisanie pisma przy użyciu bezpłatnego podpisu jakim jest „profil zaufany” lub przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.