Struktura organizacyjna

Rozdział II Organizacja Ośrodka

§1

    1. Organizacja pracy Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

    2. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta. 

§2

    1. W skład struktury organizacyjnej wchodzą:

     a. Kierownictwo Ośrodka:

  •   Dyrektor D
  •   Zastępca ZD

     b. Działy Ośrodka

  • Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej DPS
  • Dział Administracji i Realizacji Świadczeń DAR
  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych DŚRiDM
  • Dział Finansowo-Księgowy DFK

      c. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności" DDPS

      d. Samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi umieszczone w strukturze Działu Administracji i Realizacji Świadczeń: Radca prawny. RP

     2. Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może doraźnie  utworzyć samodzielne stanowiska pracy lub zespoły zadaniowe.

     3. Uszeregowanie i podporządkowanie organizacyjne Ośrodka przedstawia schemat struktury organizacyjnej Ośrodka, stanowiący załącznik do regulaminu.

Załączniki