Kompetencje i zadania Dyrektora i Zastępcy Dyrektora

na podstawie regulaminu organizacyjnego

 

§5

1.Dyrektor kieruje wykonaniem zadań w Ośrodku oraz zapewnia prawidłową gospodarkę przyznanymi środkami. Uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Ośrodka, a także z pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta.

2.Do zakresu czynności i kompetencji Dyrektora należy:

1) tworzenie organizacyjnych i materialno-technicznych warunków działalności Ośrodka celem realizacji jego zadań,

2) zatwierdzanie projektów planów wydatkowania środków przeznaczonych na działalność Ośrodka, związaną z realizacją zadań,

3) zatwierdzanie projektów planów wydatkowania środków przeznaczonych na utrzymanie i rozwój infrastruktury Ośrodka, w tym na wynagrodzenia pracowników, środków na inwestycje oraz utrzymanie obiektów Ośrodka i ich wyposażenie,

4) decydowanie o zgodnym z zatwierdzonymi planami i decyzjami wydatkowaniu środków finansowych,

5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Miasta zgodnie z upoważnieniem Prezydenta,

6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z upoważnieniem Prezydenta,

7) prowadzenie postępowań i wydawanie, decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej zgodnie z upoważnieniem Prezydenta,

8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej ocharakterze socjalnym zgodnie z upoważnieniem,

9) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego zgodnie z upoważnieniem,

10) podejmowanie innych czynności prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, w zakresie wykonywania jego zadań ustawowych i statutowych,

11) występowanie w imieniu Miasta przed sądami powszechnymi, jak również w postępowaniu egzekucyjnym, w sprawach należących do działalności ustawowej i statutowej Ośrodka,

12) ustalanie w formie zarządzeń wewnętrznych struktury organizacyjnej Ośrodka i zasad organizacji pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, zfśs,

13) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników Ośrodka, w tym: zatrudnianie pracowników i określanie ich wynagrodzenia, przyznawanie nagród i nakładanie kar na wniosek właściwego kierownika lub z własnej inicjatywy, ustalanie indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników działów, pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy, Kierownika Dziennego Domu „przy Placu Wolności” bezpośrednio podległych Dyrektorowi,

14) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnejkontroli zarządczej w Ośrodku,

15) zapewnienie właściwego wykonywania zadań Ośrodka oraz prawidłowej gospodarki środkami publicznymi pozostawionymi do dyspozycji Ośrodka,

16) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków oraz czuwanie nad ich prawidłowym załatwianiem,

17) składanie Radzie i Prezydentowi okresowych sprawozdań z realizacji zadań Ośrodka i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

18) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

3.Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór i koordynuje działania Zastępcy, Głównego Księgowego oraz Kierowników: komórek organizacyjnych Ośrodka, Dziennego Domu„przy Placu Wolności”.

4.Dyrektor zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów Ośrodka poprzez koordynację i nadzór nad działaniami podejmowanymi przez komórki organizacyjne Ośrodka:

1) Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej,

2) Dział Usług i Pomocy Instytucjonalnej,

3) Dział Świadczeń Pomocy Społecznej,

4) Dział Administracji i Realizacji Świadczeń,

5) Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych,

6) Dział Finansowo-Księgowy,

7) DDPS,

8) RP.

§6

Zastępca podlega Dyrektorowi i jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań przez pracowników Działu Administracji i Realizacji Świadczeń,a także pełni zastępstwo w razie nieobecności Dyrektora. Uprawnienia i odpowiedzialność Zastępcy wynika z upoważnień udzielonych przez Prezydenta i Dyrektora.