Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, który dostępny jest po linkiem:   http://bip.ops-raciborz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2004

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. kontaktować można się pod numerem telefonu: 32 415 26 50 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@ops-raciborz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu siedziba ul. Sienkiewicza 1

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe ze znakiem informacyjnym pionowym D-18a wraz z dogodnym dojściem do przejścia dla pieszych, w odległości mniejszej niż 100 m od wejścia do budynku.

 

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Henryka Sienkiewicza. Przed budynkiem znajduje się widna, która umożliwia dojazd pod drzwi wejściowe oraz dostanie się na parter budynku Ośrodka. Punkt ds. pierwszego kontaktu zlokalizowany jest zaraz przy drzwiach wejściowych, do których można dotrzeć przy pomocy windy o której mowa w zdaniu poprzednim bądź schodami z barierką. Pierwszy i ostatni stopień schodów zewnętrznych posiada kontrastowe oznaczenie.

 

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

Wśród pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeprowadzić szkolenie z zakresu języka migowego. W przypadku konieczności posługiwania się językiem migowym w jednostce nadrzędnej względem Ośrodka to jest Miast Racibórz dwanaście osób posługuje się, zatem istnieje realna możliwość nawiązania w tym zakresie współpracy. Punkt ds. pierwszego kontaktu znajduje się przy samym wejściu. Osoby tam pracujące są widoczne spoza lady. W punkcie znajduje się również stolik, który przeznaczony jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst. Do budynku Ośrodka może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

 

Komunikacja pionowa

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej wyposażony jest w windę zewnętrzną, która dociera wyłącznie na parte, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

 

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku dostępny jest pokój socjalny z którego można skorzystać, np. w celu karmienia.