Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni.

Decyzja taka może zostać wydana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, przedłożeniu dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie, udokumentowaniu zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, stwierdzeniu braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby/rodziny.

Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić na wniosek osoby nieubezpieczonej a w sytuacjach nagłych na wniosek zakładu opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń medycznych.

Przed wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej należy wykluczyć możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.