Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
     1. obywatelom polskim;
     2. 
cudzoziemcom:

 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,

 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodzinyw przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
  w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Do wniosku o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

 • zaświadczenie komornika dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego,
 • zaświadczenie komornika czy zostały wyegzekwowane alimenty w ciągu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób za rok poprzedzający okres zasiłkowy  (jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugoda sądową do ich płaceni + wyrok/ugoda),
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopia nakazu płatniczego za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,
 • dokument określający datę utraty dochodu- świadectwo pracy (umowy zlecenie, umowy o dzieło) oraz PIT 11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy, w przypadku zlikwidowania działalności gospodarczej – informacja z Centralnej Ewidencji
  i informacji o Działalności Gospodarczej oraz PIT (adekwatny do prowadzonej działalności gospodarczej za rok poprzedzający okres zasiłkowy),
 • dokument określający uzyskanie dochodu – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. W przypadku podjęcia zatrudnienia w roku poprzedzającym okres zasiłkowy osoba dostarcza umowę oraz Pit 11. Jeżeli osoba podjęła zatrudnienie
  w roku bieżącym dostarcza umowę oraz zaświadczenie lub oświadczenie
  o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy przedstawić wpis do ewidencji oraz PIT 36 za rok poprzedzający okres zasiłkowy, natomiast jeżeli działalność gospodarcza została rozpoczęta w roku bieżącym wpis do ewidencji oraz zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto za II miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej.  W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  na karcie podatkowej lub ryczałcie  należy przedstawić wpis do ewidencji oraz PIT 28 za  rok poprzedzający okres zasiłkowy, natomiast jeżeli działalność gospodarcza została rozpoczęta
  w roku bieżącym wpis do ewidencji oraz zaświadczenie lub oświadczenie
  o uzyskanym dochodzie netto za II miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Oświadczenie osoby nie podejmującej zatrudnienia o aktualnej sytuacji,
 • dowód osobisty osoby ubiegającej się o prawo do świadczeń – do wglądu,
 • kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię ugody sądowej,
 • informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka (dot. Opiekuna faktycznego),
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 • załącznik o dochodzie nieopodatkowanym wypełnia wnioskodawca za wszystkich członków rodziny.

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które ukończyły 18 rok życia, wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składają OSOBIŚCIE.

Załączniki