Dodatek gazowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, że można składać wnioski o wypłatę dodatku gazowego w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Henryka Sienkiewicza1.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej.

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. oraz w 2024 r.

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy),w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.,

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA PODATKU VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.
 • Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
 • od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2024 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. - Wpis winien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej (e-mail) we wniosku o refundację podatku VAT, informację o przyznaniu refundacji będzie można odebrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych.

 JAK OTRZYMAĆ DODATEK DO GAZU:

 • wnioski składa się  w Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych
  i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Henryka Sienkiewicza 1, od poniedziałku do piątku w godzinach (poniedziałek, środa, czwartek 7.30 -14.30, wtorek 7.30 -16.00, piątek 7.30 - 13.00), tel. 32 417 10 46,  w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie.

Załączniki